за нас   контакти   експозитури   на почеток   


Контакти

 

Менаџмент

Неделин Валчев, Претседател на Управен одбор


Орце Трајковски, Член на Управен одбор


Станимир Станчев, Член на Управен одбор


телефон за контакт: (02) 3249-302

 

Дирекција за платни системи и операции

Лице за контакт: Драги Рајковски

тел. (02) 3249-324

Служба за платен промет во земјата

Лице за контакт: Кокан Нововиќ
тел. (02) 3249-361

email: kokan.novovik@ccbank.mk

Служба за платен промет во странство

Лице за контакт: Сашо Лазеревски
тел. (02) 3249-371

email: saso.lazarevski@ccbank.mk

Служба за деловна мрежа

Лице за контакт: Иво Зимоски

тел. (02) 3249-340

email: ivo.zimoski@ccbank.mk

 

Дирекција за парични пазари и ликвидност

Лице за контакт: Борка Цветановска
тел. (02) 3212-241 л:104

email: borka.cvetanovska@ccbank.mk

Служба за ликвидност

Лице за контакт: Весна Бошковска
тел. (02) 3212-241 л:109

email: vesna.boskova@ccbank.mk

Служба за трезорско работење

Лице за контакт: Боро Костов
тел. (02) 3249-345

email: boro.kostov@ccbank.mk

 

Дирекција за банкарски услуги за население

Лице за контакт: Владимир Ќулавковски
тел. (02) 3249-305

Маркетинг и комуникации

Лице за контакт: Бојана Блажевска
тел. (02) 3233-050

email: bojana.blazevska@ccbank.mk

Служба за картично работење

Лице за контакт: Снежана Бундалевска Димитровска
тел. (02) 3249-386

email: snezana.bundalevska@ccbank.mk

 

Дирекција за банкарски услуги за правни лица

Лице за контакт: Данко Ортаковски
тел. (02) 3249-356

 

Дирекција за кредитни операции и кредитен ризик

Лице за контакт: Соња Зикова

тел. (02) 3249-360

 

Дирекција за правни работи

Лице за контакт: Надка Спировска
тел. (02) 3249-384

 

Дирекција за финансиска контрола

Лице за контакт: Мирослава Смоковска

тел. (02) 3249-350

Служба за сметководство

Лице за контакт: Анита Доневска
тел. (02) 3249-398

email: anita.donevska@ccbank.mk

Служба за менаџерска контрола

Лице за контакт: Анита Кавракова
тел. (02) 3249-375

email: anita.kavrakova@ccbank.mk

 

Дирекција за човечки ресурси

Лице за контакт: Жарко Илијев

тел. (02) 3249-308

 

Одговорен за сигурност на информациониот систем

Лице за контакт: Предраг Гаиќ

тел. (02) 3249-353

 

Compliance officer

Лице за контакт: Надица Ивановска

тел. (02) 3212-249 лок. 110 

 

Дирекција за проблематични кредити

Лице за контакт: Бисера Начова

тел. (02) 3249-305

 

Дирекција за анализа и управување со ризици

Лице за контакт: Жаклина Мариќ

тел. (02) 3249-306

email: zaklina.maric@ccbank.mk

 

Служба за спречување на перење пари и финансирање тероризам

Лице за контакт: Катерина Мијалковска

тел. (02) 3212-249 л:106

 

Дирекција за информатички технологии

Лице за контакт: Вукота Чукиќ

тел. (02) 3249-334

 

Дирекција за административна поддршка

Лице за контакт: Никола Вучковиќ

тел. (02) 3249-385

 

Служба за внатрешна ревизија

Лице за контакт: Кристина Куновска

тел. (02) 3249-355

 

Дирекција за кредитна администрација

Лице за контакт: Љубица Стфановска

тел. (02) 3249-360

 

 
  нагоре    на почеток
  Централна Кооперативна Банка АД Скопjе Сите права се задржани за нас